1. Toepassing

  Op alle aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten van Stevig gekruid zijn deze Algemene leveringsvoorwaarden (hierna voorwaarden ) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat U de toepassing van deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarde bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling, dan wel schriftelijke goedkeuring door Stevig gekruid worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken zoals in deze voorwaarden,en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeven van Stevig gekruid worden bedongen,worden evenzeer bedongen ten behoeve van Stevig gekruid door ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst ).

 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

  Alle aanbiedingen van Stevig gekruid zijn vrijblijvend en Stevig gekruid behoud zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Stevig gekruid. Stevig gekruid is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald indien een bestelling niet word geaccepteerd, deelt Stevig gekruid dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 3. Afkoelingsperiode

  Koper heeft gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen en het product in originele verpakking ongeschonden op zijn/haar kosten aan Stevig gekruid te retourneren. Retourzendingen dienen eerst te worden gemeld via info@steviggekruid.nl. Na ontvangst van het product in ongeschonden staat zal binnen 14 werkdagen het aankoopbedrag worden teruggestort. De kosten van de retourzendingen zijn wel voor Uw eigen rekening.

 4. Prijzen en betalingen

  De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro inclusief BTW, eventuele belastingen en/ of andere heffingen,tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor bestellingen met het afleveradres in Nederland wordt een tarief van 6,95 euro gehanteerd. De bestellingen worden op elke donderdag verzonden mits het bedrag voor die tijd is bijgeschreven op IBAN NR:NLRBRB0900577754 t.n.v. Stevig gekruid Wintelre. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien{10} dagen na mededeling van de prijsverhoging door Stevig gekruid.

 5. Levering

  Indien de overmacht toestand langer duurt dan dertig{30} dagen hebben zowel Stevig gekruid als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd. De door Stevig gekruid opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Stevig gekruid is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelte na te komen. De extra kosten worden door Stevig gekruid gedragen.

 6. Eigendomsvoorbehoud

  Het eigendom van geleverde producten gaan pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Stevig gekruid verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de levering op u over.

 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

  U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Stevig gekruid geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 8. Reclames en aansprakelijkheid

  U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Stevig gekruid daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee {2} dagen na de levering, althans nadat de constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met info@steviggekruid.nl.

 9. Klachten procedure

  Indien u een klacht heeft over door ons geleverde producten of artikelen dan horen wij dat graag van u. Stevig gekruid streeft naar tevreden klanten en zal zich maximaal in spannen om uw klacht op te lossen. U kunt uw klacht melden via info@steviggekruid.nl. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

 10. Bestellingen / communicatie

  Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Stevig gekruid dan wel tussen Stevig gekruid en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Stevig gekruid, is Stevig gekruid niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Stevig gekruid.

 11. Persoonsgegevens

  Stevig gekruid houd zich aan de wet persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden niet opgenomen in een bestand. Stevig gekruid respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

 12. Overmacht

  Onverminderd de overige aan haar toe komende rechten, heeft Stevig gekruid ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Stevig gekruid gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Stevig gekruid kan worden toe gerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en nog krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.